3R Solutions

บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารและบุคคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมานับ 10 ปี เพื่อมุ่งเน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายหลักของบริษัทเรามุ่งเน้นในการ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ 3R Solutions คือ
Reduce
การลดขนาดหรือลดกระบวนการที่จะทำให้เกิดของเสีย
Reuse
การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ
Recycle
การนำของเสียมาผ่านกระบวนการ และนำกลับมาใช้ใหม่
รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถบริหารทรัพยากรที่เหลือใช้แล้ว
จากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
SERVICE

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ให้บริการจัดการ กากอุตสาหกรรม
และวัสดุเหลือใช้ทุกประเภท


ให้บริการขนส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมไปกำจัด

งานล้างและทำความสะอาด
ระบบบำบัดน้ำเสีย
การกำจัดของเสีย
ด้วยการ RECYCLE ดูเพิ่มเติม >
การขนส่ง ดูเพิ่มเติม >

ข่าวสารและกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com